DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014- 2018

Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kỳ 2014-2018.

Theo đó, mục đích là xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; đảm bảo công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Đối tượng hệ thống hóa là văn bản QPPL còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018. Phạm vi văn bản hệ thống hóa là tất cả các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực).

Thời gian thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 hoàn thành vào tháng 12 năm 2018 và cồn bố kết quả hệ thống hóa vào tháng 3 năm 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 của UBND cấp xã theo quy định.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp