DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
Để đảm bảo các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền được thực thi chính xác, đồng bộ, thống nhất; đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nền nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngày 27/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 854/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch gồm: Rà soát, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC); cung cấp thông tin, lạp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC để đảm bảo phù hợp với các nội dung quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và quy mô về số lượng đơn vị hành chính của tỉnh. Tăng cường năng lực của cán bộ, công chức Tổ đầu mối kiểm soát TTHC; tổ chức các lớp hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát chất lượng thống kê công bố, niêm yết công khai TTHC; chất lượng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC. Kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; đánh giá tác động, đánh giá độc lập. tính toán chi phí tuân thủ 100% TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, xây dựng. Kiểm soát việc công bố TTHC; rà soát, công bố tất cả các TTHC hiện hành; được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá TTHC 20 nhóm TTHC. Tổ chức 02 đoàn kiểm tra ít nhất 35 đơn vị việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện những việc được phân công hoặc nhiệm vụ phân công cho đơn vị khác nhưng khi thực hiện liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Thanh Hoa

Quyết định 854

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp