DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Ngày 27/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1037/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Theo đó, mục đích yêu cầu của kế hoạch là tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoạt động kiểm soát TTHC; công bố, công khai đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn tất cả TTHC. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức tổ đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Kiểm soát việc quy định TTHC, lấy ý kiến và tham gia ý kiến đối với TTHC có trong các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Kiểm soát, công bố, công khai, rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và các hoạt động bổ trợ giải quyết TTHC.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện những việc được phân công hoặc nhiệm vụ phân công cho đơn vị khác nhưng khi thực hiện liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Nguyễn Oanh

Nội dung Quyết định 1037

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp