DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 347/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả, thống nhất, đồng bộ các công cụ hỗ trợ thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định của thủ tục hành chính chưa phù hợp, không cần thiết; đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính.
Nội dung của Kế hoạch tập trung vào 09 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản để tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể là ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; Quy định mức chi cụ thể cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tập huấn hướng dẫn sử dụng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Thực hiến tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính, tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh. Công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, mỗi sở, ngành tự lựa chọn tối thiểu 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết có chứa đựng nội dung không cần thiết, không phù hợp, gây tốn kém chi phí thực hiện để tiến hành rà soát, đơn giản hóa với mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 15 % chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Năm 2017, Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại 05 sở, ban, ngành và 08 huyện, thị xã (mỗi đơn vị chọn ít nhất 02 đơn vị trực thuộc để kiểm tra). Tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động bổ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện những việc được phân công hoặc nhiệm vụ phân công cho đơn vị khác nhưng khi thực hiện liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Thanh Hoa

Quyết định 347/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp