DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Ngày 29/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khắn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng thể chế và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC.
Phạm vi kiểm tra là tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC trong thời hạn từ tháng 01/2014 đến thời điểm tiến hành việc kiểm tra.
Các nội dung trọng tâm tập trung kiểm tra là công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; việc thực hiện quy định TTHC theo quy định tại điều 8, điều 9, điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; việc ban hành, công khai các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC, tạo khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện; việc giải quyết TTHC.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Tư pháp (làm trưởng đoàn), Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến ngày 10/11/2015 sẽ thực hiện kiểm tra tại 03 sở và 07 đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC do sở quản lý, gồm: Công thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; 05 huyện, thành phố và 11 xã, 9 đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC do huyện, thành phố quản lý, gồm các huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa.
Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp