DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Ngày 13/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khắn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng thể chế và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC.

Phạm vi kiểm tra là tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC trong thời gian từ tháng 01/2015 đến thời điểm tiến hành kiểm tra.
Các nội dung trọng tâm kiểm tra là công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; việc thực hiện quy định TTHC; việc thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; việc ban hành, công khai các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC.
Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2016 sẽ thực hiện kiểm tra tại Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở lao động – Thương binh và Xã hội và 08 huyện, thị xã; 16 xã, thị trấn; 19 đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC do huyện, thị xã quản lý, gồm các huyện: Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Quảng Xương và thị xã Bỉm Sơn.
Hà Anh

Quyết định 1268/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp