DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nhằm nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ nòng cốt thôn, bản, khu phố để nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ này, ngày 11/3/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 .

Theo kế hoạch, trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp sửa đổi, đảm bảo cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, tìm hiếu các quy định của Hiến pháp sửa đổi. Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua; các chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ, mục tiêu pháp triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có ảnh hưởng sâu rộng phục vụ khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; pháp luật khiếu nại, tố cáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở các quy định pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan thiết thực đến đời sống, công tức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân

Để triển khai tuyên truyền các nội dung pháp luật trên có hiệu quả, kế hoạch cũng đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phổ biến giáo dục pháp luật cho một số nhóm đối tượng như phụ nữ, người dân nông thôn, vùng dân tộc thiểu số , miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành án phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện. Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung đẩy mạnh pháp luật phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống tham nhũng; Luật Đất đai; pháp luatạ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách pháp luật về khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tại kế hoạch, UBND tỉnh đã giao Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm: Tham mưu, tư vấn giúp UBND cùng cấp tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 và bố trí kinh phí hợp lý để triển khai có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, theo định kỳ 6 tháng, một năm (trước 15/615/10/2014) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp