DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
Để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 04/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 .

Theo kế hoạch, trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua và các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế trên các lĩnh vực; cải cách hành chính, cải cách tư pháp bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở các quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan thiết thực đến đời sống, công tác của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, thông tin về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý của mọi tầng lớp nhân dân; tổng kết, trao giải cuộc thi. Triển khai tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các sở, ngành, đoàn thể và địa phương gắn với thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”;

Tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình phối hợp giữa ngành Tư pháp với các ngành, đoàn thể; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Luật. Tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; phát hành các loại tài liệu pháp luật để trang bị cho Tủ sách pháp luật và cấp phát cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, khai thác, vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Tăng cường năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở cho lực lượng hoà giải viên ở cơ sở. Triển khai công tác xây dựng địa phương chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng kế hoạch, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về hương ước, quy ước để phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, những vấn đề mới phát sinh trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

 

Tại kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tham mưu, tư vấn giúp UBND cùng cấp tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này.

Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ làm Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành; thường xuyên lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; bố trí kinh phí hợp lý để triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

 

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp