DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
Để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 hoàn thành trong quý I năm 2017. Xây dựng, tổ chức triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát các văn bản pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND các cấp.
Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/02/2003; Kết luận số 04 – KL/TW ngày 19/4/2011); Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới ban hành; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN, các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới…
Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù quy định từ Điều 17 đến Điều 22, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng, kiện toàn, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị, xã, phương, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là trong tổ chức các hội nghị triển khai các đạo luật quan trọng; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại, bình luận, đánh giá về các sự kiện pháp luật mà dư luận và xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật; kiện toàn, tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hòa giải viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân cơ sở. Tập trung triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Tại kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu, tư vấn giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ làm Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này;
Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động PBGDPL năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành; thường xuyên lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; bố trí kinh phí hợp lý để triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL đạt hiệu quả.
Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp