DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Ngày 12/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND để triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ” Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

 

Ngày 4 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1299/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng lý thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của các ngành Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Việc liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể sau:

Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện đó.

Đăng ký khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn cấp huyện; trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện đó.

Việc liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Nội dung của Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của các ngành: Tư pháp, Công an cấp huyện, cấp xã và Bảo hiểm xã hội cấp huyện; bố trí cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã; kiểm tra việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Tại kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra.

Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm căn cứ vào nội dung của kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc cấp dưới để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp