DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
Ngày 23/5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đảm bảo các yêu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Nội dung thực hiện gồm: Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; xây dựng phóng sự, chuyên đề về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; xây dựng lắp đặt bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại 30% trong số các địa điểm như trụ sở Hội người khuyết tật, các trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (các trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư cộng tác viên) và thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; phát triển đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật theo lĩnh vực pháp luật và theo các dạng tật: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động .v.v.; thực hiện trợ giúp pháplý cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm; thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động; tổ chức cá buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; tổ chức triển khai thực hiện đúng thời gian và có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp