DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ngày 27/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 với chủ đề đươc xác định là:“Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi được thành lập ở hai cấp: tỉnh và huyện, thị xã, thành phố. UBND huyện, thị xã, thành phố phải ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi ở huyện, thị xã, thành phố trước ngày 31/10/2014. Tổ chức phát động cuộc thi toàn tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 30/7/2015; Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tại tỉnh hoàn thành trước ngày 30/8/2015

Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; đồng thời, phổ biến tuyên truyền về cuộc thi bằng nhiều hình thức phù hợp để thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Thanh Hoa

Nội dung Kế hoạch 142

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp