DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triên khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày 27/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trên phạm vi toàn tỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;

Nội dung triển khai thi hành Hiến pháp là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Hiến pháp cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật các cấp; tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Trung ương tổ chức. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.Kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp theo nội dung Kế hoạch này; chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh.

An Bình

Nội dung Quyết định 853

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp