DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Để triển khai thực hiện Luật hộ tịch và Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ Tư pháp, ngày 06/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định cua Luật Hộ tịch, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.
Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Hộ tịch.
Đồng thời, kế hoạch đã xác định cụ thể các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp những khó khăn vướng mắc khi triển khai Kế hoạch. Các sở, ban, ngànhcấp tỉnh có liên quan và các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Nguyễn Oanh

Nội dung Kế hoạch 47/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp