DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4042/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Theo đó, mục đích là để xác định rõ các hoạt động cụ thể, thời gian, trách nhiệm thực hiện, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào những nội dung trọng tâm như: tổ chức quán triệt, tuyên truyền về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý; rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. Các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức có liên quan quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp