DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”
Để tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, ứng dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đảm bảo đồng bộ, thống nhất tại các cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp; hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc, ngày 04/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2016-2017, triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân; phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch, vận hành hệ thống thông tin hộ tịch điện tử toàn quốc đối với các đơn vị được Bộ Tư pháp lựa chọn thí điểm. Khảo sát, đánh giá về cở vật chất, hạ tầng để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký, quản lý hộ tịch. Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa phần mềm đăng ký hộ tịch hiện tại đang sử dụng tại các địa phương, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu từ các cơ quan đăng ký hộ tịch và cơ sở dữ liệu toàn quốc theo tiêu chuẩn chung. Phối hợp việc xây dựng dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; sơ kết thực hiện Đề án.
Giai đoạn 2017-2019, triển khai thực hiện dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý dữ liệu hộ tịch điện tử tại các địa phương; cài đặt, kết nối, vận hành phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung toàn quốc, thực hiện kết nối, chia sẽ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch, giữa sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân. Tổng kết thực hiện Đề án, tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn 2020 trở đi, duy trì, vận hành, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất toàn tỉnh và kết nối với toàn quốc nhằm đảm bảo đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng hiện đại theo quy định của Luật Hộ tịch.
Nguyễn Oanh

Kế hoạch 17/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp