DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Để tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư, ngày 31/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Nội dung của kế hoạch: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các cấp, các ngành; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu về nghiệp vụ hòa giải; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến nội dung Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hòa giải cơ sở thuộc phạm vi quản lý, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải cơ sở; củng cố kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Hồng Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp