DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, ngày 21/12/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về pháp luật; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật; tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực trên CSDL quốc gia về pháp luật; tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên hệ thống CSDL quốc gia về pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ CSDL quốc gia về pháp luật trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp đảm bảo an toàn tài khoản quản trị CSDLQG đã được cấp; sử dụng chữ ký điện tử để xác thực nội dung văn bản trong việc cập nhật; duy trì, cập nhật kịp thời văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật; hướng dẫn các cấp, các ngành khai thác và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về pháp luật; tổ chức kiểm tra, thông tin văn bản đã được tạo lập.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản QPPL cho Sở Tư pháp để cập nhật vào CSDLQG về pháp luật. Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư lưu trữ cung cấp văn bản QPPL được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực cho Sở Tư pháp để thực hiện việc cập nhật. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo đường truyền được kết nối liên thông và nhanh chóng khắc phục khi có sự cố xảy ra để phục vụ việc sử dụng, khai thác hệ thống CSDLQG về pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả; Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch.

Nguyễn Oanh

 

Nội dung Kế hoạch số 168/KH-STP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp