DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ
Ngày 01/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1096/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, với mục đích là phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 23, tạo sự chuyển biến cơ bản cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp Thanh Hóa.
Nội dung thực hiện là phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư liên tịch số 23. Thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương; xây dựng phương án kiện toàn tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp trong tỉnh; ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 23; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp cấp xã; kiện toàn, bố trí biên chế công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã theo quy định của pháp luật. Xây dựng và ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp.
Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã; khẩn trương, quyết tâm hoàn thành việc chuẩn hoá đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp 2015-2019 theo quy định của Luật Hộ tịch. Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương. Tổ chức triển khai hoạt động pháp chế; rà soát biên chế công chức để đề xuất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sắp xếp, điều chuyển, bố trí biên chế thực hiện công tác pháp chế trong tổng số biên chế công chức của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Thực hiện rà soát biên chế công chức, viên chức để đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh số lượng biên chế công chức và biên chế viên chức trong tổng số biên chế được giao cho Sở Tư pháp; điều chuyển, sắp xếp công chức, viên chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm việc bố trí đúng chức danh, tiêu chuẩn đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch và bảo đảm không bố trí công chức Tư pháp – Hộ tịch kiêm nhiệm chức danh khác.
Xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định làm cơ sở cho việc kiện toàn, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc; hoàn thiện các quy chế, quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các cơ quan tư pháp địa phương. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV trong phạm vi địa phương.
Nguyễn Oanh

Nội dung Quyết định 1096/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp