DANH MỤC

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được quy định tại Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2026; Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh và các văn bản liên quan, góp phần phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững. Ngày 10/02/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra các yêu cầu: Công tác hỗ trợ doanh nghiệp phải bám sát nội dung, quy định của Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch này; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Bảo đảm công khai, minh bạch, xác định rõ hình thức, đối tượng, nội dung, thời gian thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện. Các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh và cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.
Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:
UBND tỉnh đã xác định rõ các nội dung cần thực hiện trong quá trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số; bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp; in ấn, cung cấp miễn phí cẩm nang hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ sử dụng chữ ký số; hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
Để đảm bảo các nhiệm vụ được đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị trọng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ./.

Phạm Sơn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp