DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Để tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, phục vụi kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ngày 28/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Kế hoạch đã xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung, hình thức phổ biến Luật, Nghị quyết phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn; Tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến văn bản Luật, Nghị quyết mới  trọng tâm là Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung của Luật, Nghị quyết ở 02 cấp: Tỉnh, huyện cho cán bộ chủ chốt; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho độinghũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao triên rkhai thi hành văn bản Luật; đằng tải toàn bộ nội dung văn bản Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn;  Kế hoạch giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nội dung kế hoạch

 Đức Minh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp