DANH MỤC

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 2648/UBND-KTTC về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất ở một số nơi để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, lãng phí nguồn lực đất đai và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản, góp phần mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, dự toán thu NSNN năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung liên quan đến chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), công tác quản lý nhà nước về giá đất, thị trường bất động sản và hoạt động thẩm định giá của nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xác định giá khởi điểm đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên trên cơ sở khảo sát thực 2 tế đầy đủ, khách quan, trung thực các giao dịch đất đai, bất động sản ở địa phương, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và sát với giá trị trường tại thời điểm định giá; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác tham mưu; Chỉ đạo, giám sát Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá trong việc tổ chức hoạt động đấu giá QSDĐ khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành; Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ động rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá QSDĐ đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm pháp luật về xác định giá khởi điểm, đấu giá QSDĐ; kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định của pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, không để tình trạng lợi dụng đấu giá QSDĐ để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác định giá khởi điểm để bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá; đấu giá QSDĐ đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác tham mưu; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh trong công tác tổ chức thẩm định phương án đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên; giá khởi điểm để bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, kiểm tra hoạt động thẩm định giá đất của các doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm (nếu có); khẩn trương hướng dẫn và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND các 3 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan, để thực hiện nghiêm chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá.

Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung quy định của Luật đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; đồng thời, khẩn trương tham mưu, tổ chức thực hiện tốt hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, khẩn trương tự rà soát, kịp thời phát hiện các chồng chéo, bất cập trong quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; chủ động hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để hoạt động đấu giá tài sản tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả cao nhất; Khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khi giải quyết các thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về chuyển nhượng QSDĐ, nhà ở, phải kiểm tra đầy đủ điều kiện pháp lý của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; việc nhận QSDĐ, nhà ở phải tuân thủ quy định của pháp luật, tránh tình trạng đứng tên nhận QSDĐ, nhà ở giúp cá nhân, tổ chức trái pháp luật; đồng thời, phải giải thích, hướng dẫn cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, ý nghĩa và hậu quả pháp lý khi ký kết hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản; lưu ý hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh phải ghi đúng giá thực tế mua bán, chuyển nhượng trong hợp đồng, giao dịch để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất NSNN; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, công tác tổ chức đấu giá, lưu trữ hồ sơ đấu giá, hoạt động của các tổ chức công chứng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá, tổ chức công chứng có dấu hiệu lập hồ sơ “ký chờ”, “ký gửi”, kê khai giá chuyển nhượng tại hợp đồng công chứng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng (02 giá) nhằm trốn thuế.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiên cứu, đánh giá cụ thể tác động của kết quả đấu giá QSDĐ trong thời gian vừa qua, nhất là những trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản; đề xuất giải pháp để hạn chế tiêu cực (nếu có); báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu người trúng đấu giá QSDĐ, chủ đầu tư các dự án đô thị, khu dân cư chấp hành nghiêm quy định về xây dựng hạ tầng, công trình trên đất đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình, biên bản bàn giao đất kèm nhà thô cho người mua khi thực hiện giao dịch, chuyển nhượng bất động sản; kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp để thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch đăng ký chuyển nhượng QSDĐ, bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất; có giải pháp hiệu quả để yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị, người dân, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, hợp đồng mua bán bất động sản phải ghi đúng, ghi đủ giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng, hóa đơn mua bán nhằm tránh thất thu thuế; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất, các khoản thuế liên quan đến giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, bất động sản qua tài khoản ngân hàng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, gian dối trong việc kê khai, nộp thuế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát việc cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá QSDĐ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng đối với hoạt động đấu giá QSDĐ.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự và bố trí đủ lực lượng đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá; Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh như: thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính xã hội đen, đảm bảo không làm thất thoát NSNN.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá thuộc thẩm quyền; Rà soát các trường hợp đã có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá những người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo của cơ quan thuế; khẩn trương ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá hoặc tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá tài sản khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản. Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa không kịp thời chỉ đạo dừng việc tổ chức đấu giá mà để xảy ra vi phạm thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh tại cuộc đấu giá; chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản (nếu có); Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân trên địa bàn hiểu, nắm rõ các quy định pháp luật về quyền lợi, nghĩa vụ khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, mua bán bất động sản; khẩn trương rà soát, kịp thời có văn bản khuyến cáo để người dân biết, không thực hiện giao dịch mua, bán tại các dự án bất động sản không đủ điều kiện giao dịch, chuyển 6 nhượng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân có hành vi chuyển nhượng QSDĐ, mua, bán bất động sản trái quy định pháp luật.

Hiện nay trang thông tin điện tử (phần mềm) đấu giá tài sản trực tuyến đã được UBND tỉnh trang bị và trên địa bàn cả nước đã có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử về đấu giá tài sản trực tuyến. Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chống thất thoát ngân sách nhà nước, chống tiêu cực, tăng tính minh bạch trong đấu giá, tăng thu NSNN; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, ưu tiên lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đấu giá trực tuyến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tư pháp làm đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các nội dung quy định tại công văn này; định kỳ vào ngày 25/6 và 25/12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp