DANH MỤC

Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các luật mới được Quốc hội ban hành

Tại kỳ họp thứ  9, khóa XIV Quốc hội đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết. Đây là những văn bản rất quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có những văn bản liên quan trực tiếp tới kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đất nước và nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước. Để kịp thời phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, ngày 03 tháng 12 năm 2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các luật như: Luật đầu tư theo đối tác công tư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp cho hơn 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã nêu rõ, các văn bản mới được Quốc hội ban hành sẽ có tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chuẩn bị các điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đồng chí đã yêu cầu các đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện tham gia hội nghị tập trung tiếp thu các quy định mới của pháp luật và chủ động trong quá trình triển khai, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu của tình hình mới.

Đồng chí Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt những nội dung chính của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Quỳnh Lê – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật đầu tư theo đối tác công tư trong đó đồng chí nhấn mạnh các nội dung như về: Lĩnh vực đầu tư; Quy mô đầu tư; Phân phân loại dự án PPP và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; Luật quy định Hội đồng thẩm định dự án; Quy định về vốn nhà nước trong dự án PPP; Về lựa chọn nhà đầu tư; Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; Quy định về huy động vốn của doanh nghiệp dự án; Quy định về kiểm toán Nhà nước đối với dự án PPP; Quy định về dự án BT…

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn triển khai một số nội dung chính của Luật Sửa đổi một số điều của Luật Ban hành VBQPPL

Tham dự Hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí đã phân tích việc Luật sửa đổi, bổ sung góp phần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành VBQPPL nhằm khăc phục tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Văn Truyền truyền đạt một số nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã triển khai tới Hội nghị những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Trên cơ sở các nội dung được triển khai tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật được hiệu quả và thống nhất.

                                                                                                  Phòng PBGDPL

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp