DANH MỤC

Thanh Hóa: Tổ chức Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước

Thanh Hóa: Tổ chức Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước
Nhằm đánh giá, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh , ngày 12/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 3 Đoàn kiểm tra trực tiếp tại 3 sở, ngành và 6 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế tỉnh, Thành phố Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Thiệu Hóa, Bá Thước, Vĩnh Lộc. Tại mỗi đơn vị, địa phương, Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo sở, ngành; đại diện Lãnh đạo UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL, các phòng, đơn vị, đoàn thể có liên quan và làm việc trực tiếp với 01 hoặc 02 đơn vị cơ sở, trực thuộc. Thời gian kiểm tra từ ngày 01/9/2017đến ngày 01/10/2017
Cùng với hoạt động kiểm tra của các Đoàn kiểm tra tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
Cao Phương

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp