DANH MỤC

Thanh Hóa: Tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thanh Hóa: Tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 16/01/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Q.Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Năm 2014, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tỉnh luôn bám sát chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh. Các thành viên Hội đồng phối hợp đã chủ động tham mưu tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành; đồng thời tăng cường ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật. Qua đó, đã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp trong việc tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện, thống nhất công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ. Hội đồng phối hợp các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu và có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, việc tập trung tổ chức phổ biến tuyên truyền Hiến pháp trong năm 2014 đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút hàng trăm nghìn cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu tìm hiểu, được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đánh giá ghi nhận. Qua đó khẳng định công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2014 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu kiện, tranh chấp, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trong năm 2014, Hội đồng phố hợp các cấp và cơ quan thành viên đã tổ chức 4.666 cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Nội dung được tập trung tuyên truyền là các văn bản pháp luật mới như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt Nam, Luật tiếp công dân, Luật hòa giải cơ sở .v.v. và các văn bản pháp luật thuộc ngành, địa phương quản lý.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được kiện toàn. Hội đồng phối hợp các cấp đã tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng này. Toàn tỉnh có 56 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 364 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 5.224 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 100% các xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật; bình quân mỗi tủ sách từ 120 đến 250 đầu sách.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Hội đồng phối hợp các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đội ngũ cán bộ, chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp huyện và cấp xã vẫn chưa đủ số lượng cũng như đang còn hạn chế về trình độ, nghiệp vụ. Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đã được củng cố kiện toàn nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc làm đầu mối để chuyển tải pháp luật đến với người dân; các loại tài liệu pháp luật được biên soạn ngày càng nhiều nhưng so với yêu cầu phổ biến pháp luật hiện nay vẫn còn hạn chế; việc ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL còn chưa thực sự được phát huy; vẫn còn có thành viên Hội đồng phối hợp và một số huyện, thị xã, thành phố không xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật hằng năm cũng như kế hoạch thực hiện các Đề án tuyên truyền pháp luật của Trung ương, của tỉnh trong từng giai đoạn và còn thiếu quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL; kinh phí, phương tiện vật chất phục vụ cho hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp còn hạn chế. Nhiều huyện, thị xã, thành phố không bố trí kinh phí để triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, có những đề xuất, kiến nghị đưa ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn,Tỉnh ủy viên, Q.Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2015, đồng chí yêu cầu Hội đồng phối hợp các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL của trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi. Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức đến cán bộ và nhân dân; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Tiếp tục kiện toàn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ngành, đoàn thể, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, cán bộ nòng cốt ở cơ sở để lực lượng này thực sự phát huy vai trò là cầu nối chuyển tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật trực tiếp gắn với giải đáp pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại điều 17 đến điều 22 Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật để phục vụ tích cực cho các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố và các ngành để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phát hiện những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền pháp luật để phổ biến nhân rộng.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp