DANH MỤC

Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2015

Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2015
Để triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 15/9/2015 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức Ngày pháp năm 2015 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Với mục tiêu thực hiện Ngày pháp luật là tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tiếp tục đưa hoạt động PBGDPL thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII. Phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Chủ đề Ngày pháp luật năm 2015: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Trong đợt sinh hoạt Ngày pháp luật 2015, các đơn vị tập trung tuyên truyền với khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”; “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”…
Các hình thức được thực hiện trong thời gian triển khai Ngày pháp luật như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Sở, ban, ngành, địa phương phát động; Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet; Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường thông qua hoạt động giảng dạy; thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa và thông qua các hình thức khác phù hợp với điều kiện nhà trường; Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mới liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân…
Nội dung được các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tập trung tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2015 là các Bộ luật, Luật và các văn bản pháp luật mới được ban hành. Hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 là tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, băng rôn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật; tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm về pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
Thời gian tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật năm 2015 trong thời gian từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/11/2014, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 đến ngày 09/11/2014.
Với việc đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung, Ngày pháp luật năm 2015 sẽ tiếp tục góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Kiều Thu Hà

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp