DANH MỤC

Danh sách Lãnh đạo

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

TT

Họ và tên Chức vụ Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1 Bùi Đình Sơn Giám đốc 3 757 541 0913 348 806 sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Hữu Viên Phó Giám đốc 3 721 079 0912 276 472 vienlh.stp@thanhhoa.gov.vn
3 Hoàng Văn Truyền Phó Giám đốc 3 853 173 0903 293 163 truyenhv.stp@thanhhoa.gov.vn
4 Lê Ngọc Minh Phó Giám đốc 3 718 624 0904 129 288 minhln.stp@thanhhoa.gov.vn

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp