DANH MỤC

Thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Ngày 17/01/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2019, thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển). Việc ban hành Thông tư nêu trên nhằm hướng dẫn chi tiết để thực thi các quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm hiểu, áp dụng pháp luật về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.

Thông tư số 01/2019/TT-BTP quy định hướng dẫn về các trường hợp đăng ký và biểu mẫu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển; kê khai thông tin trên phiếu yêu cầu đăng ký và ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển vào sổ đăng ký.
Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
Trên cơ sở kế thừa quy định về trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển còn phù hợp tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT như cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, tàu biển, Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BTP đã bổ sung thêm trường hợp đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tàu bay, tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu (khoản 2) để phù hợp với quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; đồng thời, bổ sung thêm trường hợp sửa chữa sai sót do lỗi của cơ quan đăng ký (khoản 4) nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người yêu cầu đăng ký.
Kê khai thông tin trên phiếu yêu cầu đăng ký và ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm vào sổ đăng ký
Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều 4 Thông tư số 01/2019/TT-BTP bổ sung việc kê khai thông tin về các bên tham gia biện pháp bảo đảm như: kê khai Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc nhà đầu tư nước ngoài…;
Bên cạnh đó, với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi kê khai Phiếu yêu cầu đăng ký, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 01/2019/TT-BTP quy định Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm uỷ quyền, bên bán tài sản hoặc người được bên bán tài sản ủy quyền trong trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi về bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản; sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản; yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản nhưng không thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm.
Mặt khác, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (gồm đăng ký cầm cố, đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm) vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp