DANH MỤC

Thông tư số 02/2022/TT-BTP về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Theo đó, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản và không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ các nguyên tắc sau: Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; Bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư.

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm 6 nhóm tiêu chí: (1) Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; (2) Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; (3) Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; (4) Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; (5) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; (6) Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Bên cạnh đó Thông tư còn quy định về việc thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm Sơn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp