DANH MỤC

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

Ngày 14/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 kèm theo Quyết định số 76/QĐ-TTg. Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) quy định cụ thể như sau:
I. Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2022, bao gồm:
1. Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19:
– Phạm vi theo dõi: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
– Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
– Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật trong tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự).
– Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
– Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
– Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
II. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm:
1. Ban hành kế hoạch;
2. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện;
3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin;
4. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;
5. Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.
III. Về tổ chức thực hiện
Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
1. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;
2. Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;
3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;
4. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;
5. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 202để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo: moj.gov.vn

 file đính kèm!

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp