DANH MỤC

Tiếp tục giảm 20% mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển đến hết năm 202

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư quy định 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao, sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn, trong đó có quy định giảm 20% mức phí khi thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/7/2021, khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển, người yêu cầu đăng ký sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (áp dụng đối với các tường hợp: đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu, đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm) và nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC (áp dụng đối với các tường hợp: đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm). Trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển thì người yêu cầu cung cấp thông tin  nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Thông tư số 47/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo: moj.gov.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp