DANH MỤC

Tổng kết, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Tổng kết, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
Để đánh giá, tổng kết phong trào thi đua năm 2014, đề ra phương hướng công tác thi đua năm 2015, ngày 13/10/2014 Sở Tư pháp đã có Công văn số 1522/STP-VP gửi Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức Bổ trợ tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014. Cụ thể

 

1. Về số lượng khen thưởng: Được thực hiện theo khoản b, điểm 1.2 Điều 8 Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 24/10/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Thanh Hóa(Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 24/10/2012 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ: stp.thanhhoa.gov.vn).

2. Tiêu chuẩn xét tặng: Theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm:

– Biên bản họp bình xét của Trưởng các tổ chức Bổ trợ Tư pháp kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị.

– Bản thành tích công tác của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (Quyết định số 2797/QĐ-BTP ngày 29/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng được gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp (Văn phòng Sở) trước ngày 20/10/2013. Đơn vị nào gửi hồ sơ chậm Sở sẽ không xem xét.

Đề nghị các đồng chí Trưởng các Tổ chức Bổ trợ Tư pháp khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định./.

 

Nội dung Công văn kèm theo:

CV phong don vi

Phong TP

TC BTTP

 

 

I. PHÒNG TƯ PHÁP:

1. Tổng kết phong trào thi đua năm 2014.

Căn cứ chương trình, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2014, kế hoạch, mục tiêu thi đua đã được phát động và giao kết, đăng ký thi đua từ đầu năm các Phòng tư pháp khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua ở đơn vị mình gắn với tổng kết công tác chuyên môn năm 2014; đánh giá đúng kết quả đạt được trên các mặt công tác thi đua, khen thưởng, những mặt còn hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đề ra phương hướng công tác thi đua năm 2015.

2. Bình xét thi đua, khen thưởng:

a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

Theo Công văn số 4030/BTP-TĐKT ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp, mỗi Sở Tư pháp lựa chọn, bình xét, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen không quá 05 trường hợp (tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã).

b) Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp:

+ Theo Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, trong đó có quy định về thẩm quyền và tuyến trình khen thưởng thì UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình. Vì vậy, các Phòng Tư pháp và Tư pháp cấp xã thực hiện việc khen thưởng theo quy định và kế hoạch của UBND cùng cấp.

+ Để khích lệ phong trào thi đua của ngành năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp xét tặng Giấy khen cho không quá 10 trường hợp thuộc Phòng Tư pháp; không qúa 20 trường hợp là UBND cấp xã hoặc công chức Tư pháp – Hộ tịch về thành tích trong công tác Tư pháp.

Tiêu chuẩn xét tặng: Theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013.

Trên cơ sở số lượng các hình thức khen thưởng quy định trên đây, mỗi Phòng Tư pháp tiến hành bình xét, đề nghị không quá 02 tập thể, cá nhân để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét trình Giám đốc Sở quyết định tặng Giấy khen hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định tặng Bằng khen.

Số lượng đề nghị khen thưởng năm 2014 có hạn, nhất là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vì vậy, việc xét khen thưởng cần đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng thực chất, phát huy tính tích cực của việc khen thưởng; những cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thật sự có thành tích xuất sắc, xứng đáng, mang tính tiêu biểu và là tấm gương cho mọi người noi theo. Tránh tình trạng đề nghị khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất, trùng lặp giữa khen thưởng của ngành và của địa phương làm giảm ý nghĩa, tác dụng động viên của việc khen thưởng và khó khăn cho việc xem xét của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở.

3. Về hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm:

– Tờ trình đề nghị khen thưởng của UBND cấp huyện, kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị.

– Bản thành tích công tác của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (Quyết định số 2797/QĐ-BTP ngày 29/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp). Sao chụp kèm theo các tài liệu về những danh hiệu và hình thức khen thưởng đã được khen tặng trong thời gian quy định ( Ví dụ: Để được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Tư pháp phải đảm bảo năm 2013 đã được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (nếu là tập thể), “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (nếu là cá nhân) và năm 2014 được UBND huyện xác nhận đủ điều kiện được công nhận các danh hiệu trên trong báo cáo thành tích. Do vậy phải kèm theo bản sao Quyết định hoặc Giấy chứng nhận công nhận đạt danh hiệu này).

Đối với cá nhân là công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã phải được UBND củng cấp trực tiếp xác nhận trong báo cáo thành tích; tập thể UBND cấp xã do Chủ tịch UBND huyện xác nhận.

– Biên bản họp bình xét của Phòng Tư pháp có ký tên, đóng dấu.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và hồ sơ đề nghị khen thưởng được đựng trong túi hồ sơ và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp (Văn phòng Sở) trước ngày 20/10/2014.

Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Tư pháp khẩn trương thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Đơn vị nào gửi hồ sơ chậm Sở sẽ không xem xét./.

II. CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP:

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp