DANH MỤC

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 18/11/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 246/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, cũng như có cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu bám sát nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm thực hiện từ ngày 1 – 1 – 2021 (ngày Luật có hiệu lực thi hành).

Theo đó, tập trung tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật; Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế; Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật…

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp