DANH MỤC

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành luật và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ quan có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật; Xác định nội dung công việc đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra; gắn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức.; Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1-1-2021 Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

Cụ thể, tập trung tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Xem kế hoạch tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp