Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

Ngày 06/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định...

Ngày 06/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận 14-KL/TW và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho UBND cấp huyện:

– Quyết định giá đất cụ thể để:

+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

+ Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng;

+ Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

+ Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định nêu trên.

Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

 

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa