Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình thực hiện hương ước quy ước năm 2017. Trong các ngày từ 06/9/2017 đến ngày 27/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã thành lập 03 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 9 đơn vị gồm huyện: Như Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước, Vĩnh Lộc,Thiệu Hóa, Thành phố Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế. Trong thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tỉnh đã luôn bám sát Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức triển khai, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu và có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo hướng dẫn toàn diện, thống nhất công tác PBGDPL ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Công tác Hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. 100% các thôn, làng, bản đã xây dựng và tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; nội dung của các bản hương ước, quy ước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán, bản sắc dân tộc của địa phương; góp phần quan trọng trong việc duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng nhận được nhiều kiến nghị và đề xuất của các cơ quan, đơn vị về tăng cường phối hợp trong triển khai các văn bản pháp luật mới, tăng cường phối hợp tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt trong việc cung cấp,trang bị tài liệu pháp luật; quan tâm hướng dẫn chỉ đạo xây dựng nguồnkinh phí thực hiện công tác PBGDPL... Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh để có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đạt hiệu quả hơn. Trần Vân
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa