Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Yên Định

Để kịp thời đánh giá hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Yên Định, thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 24/01/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp về kiểm tra thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 28/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Trong các ngày từ 27-29/3/2024, Đoàn Kiểm tra, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Yên Định. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, sớm phát hiện những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, đảm bảo công tác này phát huy hiệu quả trong xây dựng chính quyền, đảm bảo thực hiện nhà nước pháp quyền trên địa bàn huyện Yên Định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND huyện Yên Định trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Đoàn kiểm tra nhận thấy có nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND xã Định Tăng về hồ sơ Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã

Huyện Yên định đã quan tâm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo Quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ  về Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg cũng như Kế hoạch số 230/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024  huyện Yên Định đã chủ động ban hành các kế hoạch triển khai cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Các xã, thị trấn trên địa bàn cũng đã ban hành đầy đủ kế hoạch triển khai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để triển khai tại đơn vị; thực hiện phân công nhiệm vụ cho mỗi bộ phận theo các tiêu chí để theo dõi và thực hiện các tiêu chí theo đúng quy định.

Đoàn Kiểm tra làm việc với UBND xã Định Hải về hồ sơ Chuẩn tiếp cận pháp luật

Huyện Yên Định đã quan tâm triển khai thông tin, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tại Cổng thông tin điện tử của huyện và UBND cấp xã đều có những chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật và thường xuyên được cập nhật, đăng tải tin, bài tuyên truyền pháp luật. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đều được tăng cường phát sóng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước liên quan thiết thực đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Đài truyền thanh huyện duy trì chuyên mục phát sóng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 100 tin tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, bài viết về các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đoàn Kiểm tra trao đổi những thiếu sót cần bổ sung vào hồ sơ với lãnh đạo và công chức Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định

Công tác kiểm tra, khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cúng được quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, UBND huyện đã đưa nội dung kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật vào Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2023 và đã thành lập đoàn kiểm tra tại 4 đơn vị xã: Định Công, Định Thành, Yên Trung, Yên Hùng. Trên cơ sở rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, gồm: 22 xã và 4 thị trấn, kết quả 26 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 100%. Số xã đạt chuẩn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: có 3 xã, gồm xã Định Bình, Định Hưng (năm 2023), xã Yên Trường (năm 2024).

Đồng chí: Lê Hữu Viên - Trưởng Đoàn Kiểm tra làm việc với Hội đồng đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật huyện

Chính quyền các địa phương huyện Yên Định luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng các mô hình về pháp luật, hiện nay các xã đề tổ chức các mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “Câu lạc bộ pháp luật học đường” và mô hình “Hoà giải cơ sở điển hình” tại 26 xã, thị trấn. Các mô hình đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tai tệ nạn xã hội, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở; từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật trong đoàn viên thanh thiếu nhi, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong và ngoài nhà trường; Đối với mô hình hoà giải cơ sở điển hình với mục đích nắm bắt sớm các mâu thuẫn trong Nhân dân, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, ổn định tình hình chính trị - xã hội, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của người dân. Qua đó cũng góp phần nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Nhìn chung, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Yên Định có nhiều chuyển biến tích cực, đã được Huyệnủy, HĐND, UBND huyện, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định, chương trình, Kế hoạch, Quyết định của cơ quan cấp trên. Ở cấp xã, thị trấn hầu hết cấp ủy đã lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị. Công tác phối hợp các phòng, ban, đơn vị của huyện, thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện được quan tâm thực hiện; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật; giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở được quan tâm hơn. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Đồng chí: Nguyễn Đăng Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này trên địa bàn huyện Yên Định còn có những nội dung cần khắc phục để công tác này đạt hiệu quả toàn diện hơn, như việc ban hành văn bản theo quy định của pháp luật cần được thực hiện kịp thời, thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, dân chủ ở cơ sở, việc chỉ đạo, phối hợp cấn được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đầy đủ.

Với những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại được chỉ ra, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND huyện Yên Định cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện đầy đủ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, quan tâm đến công tác tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý; xây dưng mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả.

Qua hoạt động kiểm tra của Sở Tư pháp, đã thể hiện được trách nhiệm của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đồng thời qua kiểm tra cũng là cơ hội để phát hiện những mô hình hay để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời chỉ ra những vướng mắc, bất cấp sớm khắc phục để công tác này được thực hiện một cách hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc xây dựng nhà nước pháp quyền./. 

Theo: pbgdpl.thanhhoa.gov.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa