Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi

Ngày 24/8/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số Quyết định số 2869/QĐ-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi...

Ngày 24/8/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số Quyết định số 2869/QĐ-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý; truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính bảo đảm người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật

UBND tỉnh yêu cầu nội dung các hoạt động phải cụ thể, phù hợp với đặc thù của người cao tuổi và phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Các hoạt động gồm: Rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; Bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp; Thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi địa phương mình; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tham mưu Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa