Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề luật sư

Ngày 28/11/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (gọi tắt là Thông tư số 19). Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 19 gồm:...

Ngày 28/11/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (gọi tắt là Thông tư số 19).

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 19 gồm: việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, quản lý, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 19 là: người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Tổ chức hành nghề luật sư nhận người tập sự cấp giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư theo mẫu do Thông tư số 19 quy định (mẫu TP-LS-01).

Thời gian tập sự là 12 tháng kể từ ngày Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Thông tư số 19 cũng cũng quy định về giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư đối với các trường hợp sau:

– Những người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 04 tháng.

– Những người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 06 tháng.

Trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề luật sư.

Người tập sự được luật sư hướng dẫn các kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư, việc thực hiện quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, quyền, nghĩa vụ của người tập sự. Đồng thời, được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng hoặc hoạt động tư vấn pháp luật; được tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự hành nghề.

Người tập sự được đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn. Trong trường hợp này, tổ chức hành nghề luật sư phân công luật sư khác trong tổ chức mình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 14 của Luật Luật sư và Điều 12 Thông tư này tiếp tục hướng dẫn người tập sự đó và thông báo bằng văn bản cho Đoàn Luật sư.

Ngoài ra, Thông tư số 19 cũng quy định cụ thể điều kiện người được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; việc xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra …

Thông tư số 19 có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014 và thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, xem tại đây

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa