Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch vào làm công chức Sở Tư pháp

Căn cứ Công văn số 1447/UBND-THKH ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp; Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 16/01/2024 của Sở Tư pháp về ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức; Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 22/4/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm công chức Sở Tư pháp.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm công chức Sở Tư pháp thông báo danh mục tài liệu ôn tập như sau:

1. Phần kiến thức chung

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (Điều 8 Điều 9, Điều 11, từ Điều 15 đến Điều 20).

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP (Điều 18, Điều 19).

- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp.

2. Kiến thức chuyên ngành

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (gồm các Điều 5, 6, 7, 8, 114, 115, 121, 127); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( gồm các Khoản 2; 3; 7; 36; 40; 41; 44; 46; 48 của Điều 1) - Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( gồm các Điều 3; 13; 15; 49; 50; 103; 105; 106; 112; 138; 142; 143).

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (Khoản 31, 39 của Điều 1)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa